קליטה במסד

השלבים בהליך הקליטה במסד

הקליטה למסגרת היישובים קהילתיים היא תהליך אשר בוחן את התאמת המשפחה המבקשת להתחיל את דרכה בישוב וכמו כן לאפשר לנקלטים להכיר את אופי היישוב ואת סגנון החיים, בטרם יקבלו את ההחלטה החשובה של העתקת מגוריהם ושינוי סגנון חייהם לסגנון החיים בישוב קהילתי.

הליך הקליטה נועד כדי להגיע למצב של התאמה מקסימלית בין המועמדים ליישוב ועל מנת לשמר את האופי החברתי והאווירה בישוב

ביקור ביישוב

הביקור כולל הצגת היישוב ודרך התנהלותו. כמו כן ניתן הסבר על הליך הקליטה, ההתחייבויות הזכויות השונות ומתן טפסים למילוי (במידה ולא מולאו באמצעות המשווק או נציג מטעמו), להמשך התהליך.

ועדת קליטה

ראיון בתאום מראש עם מזכיר הוועדה. חברי הועדה הינם תושבי היישוב.

מכון הערכה

לאחר אישור הועדה, הפניה לאבחון במכון הערכה "אדם מילוא" או אחר לקבלת חוות דעתם מקצועית על המועמדים. המכון בודק רק את יכולת ההשתלבות החברתית של המועמדים ביישוב קהילתי ומעביר את המלצתו הבינארית (כן/לא) ליישוב.

ועדת קבלה אזורית ע"פ הנוהל המתחייב בחוק

הרכבה של הוועדה: יושב ראש המועצה ו/או מי מטעמו (יו"ר הועדה), נציג המועצה האזורית-עו"ס קהילתית (מרכז הועדה), נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל/החטיבה להתיישבות, נציג משרד השיכון, נציג תנועת המושבים, נציג האגודה, נציג של התנועה המיישבת.

אירוח

אירוח אצל שתי משפחות במסד.

קריטריונים בסיסיים לקליטה במסד

על מנת להיקלט ליישוב קהילתי, ובכדי להיות מוזמן למעמד של וועדת קליטה ליישוב, בין אם המועמדים מעוניינים ברכישת שטח ביישוב בהקצאה של שטחים חדשים לפני בנייה, או שברצונם לרכוש בית או מבנה ביישוב מיד שנייה, על המועמדים לעמוד בקריטריונים מנחים בסיסיים:

ראשית, על המועמדים להיות בגירים, שגילם עולה על שמונה עשר שנים, תושבי קבע במדינת ישראל.
כמו כן יבחנו יכולותיהם הכלכליות של המועמדים, שכן עליהם להיות מסוגלים לעמוד בעלויות בניה ואחזקה שוטפת של הבית ביישוב.

במסגרת הוועדה, ייבחנו אושיות נוספות אשר יבחנו את רצונם של המועמדים לקבוע את מרכז חייהם ביישוב, התאמתם של המועמדים לחיים בקהילה שיתופית מצומצמת, תוך הצגת שאלות ומצבים על ידי חברי הוועדה, בנוסף תיבחן נכונותם של המועמדים להשתלב בצביון החיים ולתרום לחיי הקהילה, והאופן בו הוא מתכננים לשלב את חיי משפחתם ועיסוקיהם השגרתיים עם הפעילויות השונות והמטלות המשותפות המאפיינות את החיים ביישוב וכן לקבל על עצמו את החובות וההתחייבויות החלות על חבר באגודה, בהתאם להוראות התקנון.

המועמדים מחויבים (עפ"י הוראות רמ"י, לעבור אבחון במכון הערכה (שנקבע מראש על ידי הישוב), אשר תוצאותיו ימסרו לוועדת הקבלה האזורית. עלות האבחון במכון הערכה חלה על המועמדים.

מסד- הקצאת מגרשים
  1. בכפוף להחלטה חיובית של ועדת הקבלה האזורית נחתמים ההסכמים, כאמור ובכפוף לביצוע התשלומים עבור תשתיות ופיתוח,
    המתיישבים מקבלים הפנייה לרמ"י לשם ביצוע הקצאת המגרש וחתימה על חוזה פיתוח.
  2. רמ"י שולח למתיישב הודעה על פתיחת תיק ודרישת תשלום ראשונית.
  3. לאחר התשלום רמ"י שולח שמאי למגרש.
  4. לאחר תשלום לרמ"י נחתם חוזה פיתוח עם הרמ"י.